Om oss

Å skape et miljø preget av trygghet, trivsel og glede. Dette er en forutsetning som skal ligge i bunnen for det konkrete arbeidet på den enkelte avdeling. Vi legger vekt på at målet gjenspeiles i det daglige samspillet, i rutinesituasjonene og i temaarbeidet i barnehagen. Hovedmålet gjøres om til delmål som tilpasses den enkelte avdeling. Delmål skal ivareta barnas behov og forutsetninger ut fra alder, utviklingsnivå og barnegruppa som helhet.

Utgangspunktet for arbeidet med årsplanen er Rammeplanen 2011 og Lov om barnehagen (barnehageloven) med forskrifter. Dette er regelverk som brukes av fylkesmenn, kommuner, barnehageeiere, barnehagepersonale og foreldre.

 

Barnehagens samfunnsmandat

Barnehagens samfunnsmandat er å tilby barn under skolepliktig alder et omsorgs- og læringsmiljø som er til beste for barna. Barnehagen skal både være en pedagogisk virksomhet og et velferdstilbud til småbarnsforeldre.

 

Samarbeid med foreldre

Barnehagen har etter hvert fått en sentral plass i de fleste barns barndom. Derfor ønsker vi å tydeliggjøre hvilke oppgaver barnehagen har i samfunnet, og hva som særpreger Karveslettlia barnehage. Det vil være foreldre og foresatte som er de viktigste personene i barnas liv, og det er de som har hovedansvaret for oppdragelsen. Vi ønsker å være et positivt supplement til hjemmet, med felles mål om et trygt og stimulerende oppvekstmiljø for barna.

Samarbeid mellom barnehagen og foreldre er helt avgjørende for barnets trivsel og fungering i barnehagen. Gjensidig kommunikasjon er derfor noe vi tar på alvor. Våre ansatte har daglig kontakt med foreldrene i bringe- og hente situasjoner. Gjennom vårt kommunikasjonssytem Vigilo Barnehage, blir også all informasjon om barnet registrert og lagret og viktige beskjeder kommer opp som meldinger i systemet.

Kvaliteten på barnehagetilbudet sikres gjennom godt tverrfaglig samarbeid med eksterne instanser som PPT (pedagogisk-psykologisk tjeneste), skole, andre barnehagen, barnevern, helsesøster osv.

Bilder

Filer